Биогазовите инсталации

Биогазовите инсталации произвеждат газ чрез контролирана ферментация на биомаса при анаеробни условия.

Полученият биогаз може да бъде получен в биогазови инсталации с различен мащаб. Това могат да бъдат както малки пречиствателни съоръжения които обезпечават с електроенергия самото предприятие, така и големи енерго паркове, които подават газ и електроенергия към мрежата.

За производството на биогаз се използват по-голямата част от отпадъците в хранително вкусовата промишленост, от селското стопанство, а така също и специално отгледани за целта растения. Биогазовите установки могат да работят както с една суровина, така и със смес от няколко такива. Биогазовите инсталации представляват строителни обекти състоящи се от херметически реактори оборудвани с комплекс от системи: за подаване на суровина, подгряване, смесване, канализация, газ и електричество.

Биогазова установка Zorg Biogas